Sunt puţini oameni care într-o singură viaţă pot trăi mai multe vieţi, ei rămânând în memoria posterităţii ca personalităţi marcante ce lasă o amprentă adâncă în istorie. Cunoaştem cu toţii nobleţea sufletească, inteligenţa şi nobleţea profesorului universitar Henrieta Rudi (31.01.1934 -19.09.2006).

Venind dintr-o familie cultă, cu tradiţii cărturăreşti, a ţinut mereu să păstreze blazonul familiei. A venit dintr-un sol fertil şi a îmbrăţişat pentru o viaţă medicina. La Alma Mater a dat dovadă de un adevărat patriotism, de profesionalism, de înalte calităţi morale.

Prin felul său de a fi, prin buna pregătire intelectuală şi profesională, Henrieta Rudi a cucerit inimile şi stima colegilor de breaslă, a fost alături de ei la realizarea unor obiective concrete în activitatea didactică, de cercetare, la lansarea unor lucrări de certă valoare.

A fost continuatoare demnă a lui lacob Reznic - savant igienist, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale, om emerit în ştiinţă al Republicii Moldova; a lui Anatol Zubcov - savant-fiziolog, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale. Cele spuse sunt o precuvântare la istoria unui om concret şi a frumoasei sale activităţi.

Henrieta Rudi, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale, a fost o personalitate de o rară erudiţie, un igienist, pedagog care a posedat o bogată experienţă moştenită de la vestiţii săi conducători ştiinţifici.

Absolvind şcoala medie nr. 2 pentru fete în anul 1951 cu medalie de argint, prezintă documente la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. Absolveşte acest institut în anul 1957 cu menţiune şi este înmatriculată prin concurs în doctorantura la catedra Fiziologie umană. Din anul 1959 este repartizată la catedra Igienă generală, unde lucrează în calitate de asistent apoi de conferenţiar, iar din 1971 - ca profesor universitar.

În 1975, în urma unui concurs, ocupă postul de şef al catedrei Igienă generală. Din anul 1994 activează în calitate de profesor universitar la aceeaşi catedră, iar din 2005 - ca profesor-consultant.

Fiind foarte conştientă de importanţa muncii sale, depusă de-a lungul unei jumătăţi de veac, reuşeşte să rămână pentru miile de studenţi, care i-au ascultat prelegerile şi au făcut ore practice la catedră, un savant şi un pedagog deosebit, dând dovadă de o maximă pregătire şi seriozitate, dar şi de multă modestie şi îngăduinţă.

De-a lungul activităţii sale, a scris multe lucrări ştiinţifice, teza de doctor în medicină "O vibore rejima sokrashenogo rabocego vremeni v professii s maloi fiziceskoi nagruzkoi i bolishim napreajeniem analizatornogo kontrolea", teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale "Ghighiena truda v sovremennom vinogradstve"; publică importante lucrări, semnează diverse indicaţii metodice privitoare la problemele igienei.

Prezintă rapoarte ştiinţifice în cadrul numeroaselor întruniri internaţionale în Japonia, Cehia, Bulgaria. A participat activ şi la forurile internaţionale care au avut loc în Republica Moldova, prezentând studii consacrate igienei muncii şi toxicologiei.

În activitatea sa ştiinţifică şi didactică profesorul Henrieta Rudi a acordat o atenţie deosebită lucrului în comun cu organele Serviciului practic de medicină preventivă. Paralel cu munca ştiinţifică şi didactică, a activat cu succes şi în domeniul public în calitate de: preşedinte al Consiliului director al Societăţii igieniştilor şi medicilor sanitari din Moldova, preşedinte al Comisiei de atestare a medicilor din medicina preventivă din Republica Moldova; igienist principal al Ministerului Sănătăţii din Moldova; membru al colegiilor de redacţie ale revistelor "Ghighiena i sanitaria" din Moscova, Ocrotirea Sănătăţii din Republica Moldova, "Kratkaia meditinskaia Entiklopedia din Moscova.

Pentru munca depusă, pentru principialitatea şi profesionalismul său, pentru cumsecădenia de care a dat dovadă a fost onorată când omenia a ajuns o calitate rară, asemenea personalităţi cum a fost Henrieta Rudi, care mereu a manifestat faţă de cei ce au înconjurat-o o atitudine binevoitoare, plină de dragoste şl înţelegere, fiind receptivă la problemele altora, sunt ttot mai puţine şi rămân un exemplu. A fost permanent în căutarea frumosului, nelăsân să treacă nici o zi fără a nu-l găsi şi a ni-l oferi nouă, celor din jurul său.

Prin modul său de a aborda problemele ştiinţifice a inspirat şi a îndemnat colegii spre o colaborare fructuoasă, pentru ca procesul de studii să decurgă în mod optim. A asigurat procesul de instruire cu materialele ilustrative necesare, a implementat metode progresiste de instruire, a susţinut şi a stimulat munca studenţilor.

Munca sa de savant, de cercetător şi conducător ştiinţific, talentul de pedagog iscusit au fost preţuite atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. Lucrările Henrietei Rudi consacrate igienei muncii în agricultură au fost distinse cu cea mai înaltă menţiune a Academiei de Ştiinţe Medicale din Rusia - premiul Erisman.

La 19 septembrie 2006 profesorul Henrieta Rudi a trecut în lumea celor drepţi. (Gheorghe Ostrofeţ, şeful catedrei Igienă generală, USMF Nicolae Testemiţanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, discipol)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment