Leonid Cobâleanschi, savant şi pedagog cu renume. Om Emerit al Republicii Moldova, Laureat a Premiului de Stat, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, rector ai Universităţii de Stat de Mediană şi Farmacie Nicolae Testemiţanu între anii 1986 şi 1994, s-a născut la 29 octombrie.

Toate aceste titluri i-au fost conferite până la vârsta de 55 de ani, când o boală incurabilă l-a răpit dintre noi.

Rămas de mic copil fără tată şi crescut numai de mama, a trecut prin multe greutăţi: a învăţat a munci, a hotărî multe lucruri de sine stătător. Din satul Baraboi, în care s-a născut, din casa părintească se trag cumsecădenia deosebită, tendinţa de a munci cinstit, de a veni în ajutor aproapelui, de a îndruma pe calea ştiinţei mulţi tineri studioşi.

Calităţile sale de "muncitor inepuizabil", de mare împătimit al profesiei şi studierii minuţioase a materiei ştiinţifice s-au manifestat chiar din startul studenţiei şi pe parcursul învăţăturii, obţinând în final diploma cu menţiune. În acelaşi timp, reuşea să activeze în cercurile ştiinţifice, să practice sportul, să se implice în activitatea obştească.

Era serios în tot ceea ce făcea, era modest şi sociabil cu semenii săi, purta în sine o sănătoasă morală ţărănească, se închina cu recunoştinţă pământului care l-a crescut consătenilor şi mai alex mamei care i-a dat aripi de zbor.

Leonid Cobâleanschi a fost un pedagog iscusit. El cunoştea în detalii arta predării, a trecut toate treptele ierarhiei din domeniu: din anul 1971 a lucrat asistent, din 1972 - lector superior, din 1977 - conferenţiar, din 1986 - profesor universitar. În aceşti ani activează concomitent şi în funcţia de prodecan, mai apoi fiind ales de colegi vicesecretar şi secretar al comitetului de partid al Institutului, funcţii pe care le-a dirijat cu multă iscusinţă, pricepere, manifestând calităţi deosebite de organizator, pentru care a fost înalt apreciat şi stimat de colegi.

Din 1986 şi până in 1994 a fast rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. activând concomitent şi în funcţia de şef al catedrei Fiziopatologie. Anume aici a fost apogeul prodigioasei sale munci depuse pe altarul pedagogiei şi ştiinţei. Înzestrat cu calităţi deosebite ca om de ştiinţă, dublate de perseverenţă şi capacitate rară de muncă, a desfăşurat o intensă activitate ştiinţifică în domeniul şocului traumatic. A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, un dicţionar fiziologic explicativ, un compendiu de lucrări practice, a condus 7 teze de doctor în medicină.

În anul 1989, pentru succesele remarcabile în studiul experimental al şocului traumatic, profesorului Leonid Cobâleanschi şi colegilor-savanţi Andrei Zorkin, Vasile Niguleanu, Leonid Lâsâi şi Mibai Corlăteanu li s-a decernat Premiul de Stat în Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii al Republicii Moldova.

Ca rector al unei atât de prestigioase instituţii de învăţământ superior, profesorul Leonid Cobâleanschi a făcut totul pentru a păstra şi continua tradiţiile frumoase ale universităţii. Chiar în vremurile tulbure ale restnicturării gorbacioviste au fost construite un cămin pentru studenţi, 2 blocuri pentru aspiranţi, 2 case de locuit (100 de apartamente) pentru colaboratori, s-a ridicat şi amenajat un bloc didactic modern pentru disciplinele preclinice. Împreună cu comitetul sindical a contribuit mult la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de odihnă a colaboratorilor Universităţii.

Leonid Cobâleanschi a acordat o deosebită atenţie instruirii postuniversitare: în 1992 se introduce rezidenţiatul, iar mai apoi masteratul, contribuind astfel la specializarea şi perfecţionarea cadrelor medicale.

A fost un bun gospodar şi un familist exemplar, îşi iubea mult soţia şi copiii, se mândrea cu ei şi a făcut totul ca feciorii Oleg şi Eugen să devină medici buni şi oameni adevăraţi. Astăzi Oleg este doctor habilitat, profesor universitar la catedra Psihiatrie, iar Eugen este doctor în medicină, conferenţiar universitar la catedra Medicină Internă nr. 6 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu.

Chipul şi faptele profesorului universitar, ex-rectorului Leonid Cobâleanschi vor rămâne în amintirea noastră pentru totdeauna, căci a fost un bun familist, un prieten devotat, un celebru savant şi un Om cu literă mare.

Profesorului universitar Leonid Cobâleanschi
Nu gândit-am, fiind la catedră asistent,
Că voi ajunge la un asemenea moment -
Să scriu versuri despre fostul meu student,
Ajuns rector al ISM şi savant eminent!

În toamna 2009 şaptezeci ai fi rotunjit,
Dar ai plecat în al 55-lea an împlinit,
Lăsând Universitatea, catedra şi familia în voia sorţii,
Neizbutind a scăpa de „îmbrăţişarea" morţii.

Te-ai născut în localitatea Baraboi,
Sat mare şi vestit în Basarabia la noi.
Ai avut o copilărie grea şi zbuciumată,
Chiar de la doi ani rămânând fără tată.

Greutăţile cu dârzenie le-ai înfruntat
Şi şcoala n-ai abandonat.
După ce 10 clase-n Baraboi ai finisat,
La Soroca, la şcoala medicală ai studiat,

Apoi felcer în Hiliuţi şi Baraboi 5 ani ai activat,
Unde cu mare dragoste şi har lumea ai tratat,
Acumulând o bogată practică în medicina cea din sat,
Care ţi-a fost de folos în Institutul de Medicină la studiat.

În Institutul de Medicină ai fost un silitor student,
Un înflăcărat, neobosit activist şi-n toate eminent.
În cercul ştiinţific studenţesc energic ai participat,
Chiar şi-o lucrare de valoare în anul 5 ai publicat,

Ce ţi-a permis, după a medicinei facultate,
Să fii admis în doctorantura pentru a mai face carte.
După doi ani ai izbutit cu brio să susţii teza de doctorat
La tema Metabolismul aminoacizilor în organismul traumat.

Ai crescut ierarhic neîncetat:
Asistent, lector superior, vicedecan, conferenţiar, prin concurs anunţat,
Doctor habilitat şi rector al ISM fiind nominalizat,
În acelaşi timp, ai devenit şi-un mare Om de stat.

Atunci şi eu la titlul ştiinţific de profesor am fost promovat -
Vreo 4 ani trecură de la susţinerea tezei de doctor habilitat,
Iar în Institut pe atunci bântuia un curent de „doctoromanie",
Care nu trebuia în aşa instituţie să fie!

În 1987 ai devenit profesor universitar,
Conducând Institutul cu înţelepciune şi mult har.
Ai luptat de a schimba Institutul
În USMF Nicolae Testemiţanu,

Care şi astăzi ne proslăveşte neamul!
Ai deschis multe noi catedre pentru studiat,
Pe mulţi tineri talentaţi ca şefi de catedre i-ai promovat,
Multă energie la construcţia căminelor ai cheltuit,

Chiar şi-un bloc de studii la Malina Mică ai construit,
Care poartă numele lui Cobâleanschi, pe bună dreptate.
Iar studenţii, rezidenţii şi cursanţii fac aici multă carte,
În ultimii ani acest bloc are o nouă menire -
Din el este petrecută profesura în cealaltă omenire!

Pentru eforturile depuse şi meritele tale
Ai fost decorat cu ordine şi medalii guvernamentale.
În 1989 Om Emerit ţi s-a mai decernat
Şi titlul onorific de Laureat al Premiului de Stat
Ai fost grăbit şi stăruitor în toate.

Chiar şi în nemiloasa moarte,
Care mult te-a necăjit şi chinuit,
Luându-te în al 55-lea an împlinit!
Sperăm că-n Moldova fiziopatologi de forţă se vor mai naşte

Şi vor dezvolta medicina fundamentală mai departe.
Iar regretatul rector, profesor Leonid Cobâleanschi,
Om de Omenie De rude, colegi, prieteni şi discipoli veşnic pomenit să fie.
Dumnezeu să-l odihnească În Împărăţia Sa Cerească!

(Constantin Andriuţă, profesor universitar)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment