Nicolae Eşanu, profesor universitar, prorector pentru activitate didactică, şef catedră Histologie, Citologie şi  Embriologie, specialist morfopatolog de categorie superioară. Profesorul Nicolae Eşanu a fost o personalitate onestă, un părtaş şi un coautor inspirat la multiplele activităţi frumoase, care au fost iniţiate în sânul comunităţii academice medicale din ţară şi care a contribuit la dezvoltarea şi la afirmarea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

Profesorul Nicolae Eşanu a lăsat în urmă discipoli talentaţi şi apţi să ducă mai departe nestinsă făclia iubirii necondiţionate faţă de semeni, faţă de acest neam, dragoste ce-i motivează pe medici să fie mereu în slujba sănătăţii.

Traiectoria destinului mult regretatului profesor Nicolae Eşanu începe la 9 mai 1941, în satul Corjeuţi, raionul Briceni, într-o familie de agricultori. După absolvirea şcolii medii de cultură generală din satul natal, în 1959 ia admiterea la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, de care nu s-a mai despărţit întreaga sa viaţă, trăind cu grijile şi cu bucuriile instituţiei noastre, emanând energie şi căldură sufletească, luminând şi ghidând calea profesională a multor generaţii de viitori medici, ca până la urmă să se stingă ca o lumânare.

Pe întreg parcursul carierei profesionale, care a evoluat în ascensiune: de la asistent, lector superior, conferenţiar universitar, şef catedră până la prodecan, decan, prorector didactic, dintre care, peste 2 ani, rector interimar, profesorul Nicolae Eşanu a fost un veritabil patriot al Alma Mater, al pământului şi al neamului nostru, îndrăgostit de cultura, istoria şi de limba poporului moldav, a promovat şi a cultivat această dragoste zi de zi în rândurile tineretului studios.

Timp de 43 de ani s-a afirmat ca pedagog de vocaţie, manager iscusit, om de înaltă nobleţe sufletească. Ştia a cultiva cunoştinţe temeinice, bazate pe gândire logică şi la rându-i era foarte înalt apreciat de studenţi. Mai multe generaţii de medici îi sunt recunoscătoare profesorului Nicolae Eşanu pentru cunoştinţele, abilităţile profesionale, învăţate din valoroasa experienţă cu care s-a împărtăşit Domnia sa pe parcursul anilor.

Colegialitatea şi spiritul de echipă, care au devenit drept normă de comportament şi de stil de organizare a activităţii universitare în ultimul deceniu, au permis prorectorului Nicolae Eşanu să consolideze în secţia Studii o echipă din decani, prodecani, inspectori care, în colaborare cu conducătorii subdiviziunilor şi ai catedrelor, cu întregul cadru profesoral-didactic, a contribuit esenţial la reacreditarea naţională a universităţii, la evaluarea internaţională a facultăţii Medicină de către Consiliul de Evaluare a Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină de Expresie Franceză, membrul căruia a fost pe parcursul a mai mulţi ani.

Cu participarea nemijlocită a decanului, ulterior a prorectorului didactic Nicolae Eşanu, au fost elaborate standardele educaţionale, au fost perfectate planurile de studii în conformitate cu rigorile OMS şi cu cerinţele procesului Bologna din spaţiul european unic.

Sub conducerea prorectorului Nicolae Eşanu s-a optimizat procesul didactic - au fost implementate tehnologii moderne de instruire şi de evaluare. S-au întreprins paşi concreţi în vederea implementării noilor forme de organizare a învăţământului universitar, inclusiv prin implementarea sistemului de credite academice transferabile. A fost un adept înflăcărat al aplicării sistemului de modul interdisciplinar în procesul didactic, al adaptării sistemului educaţional la necesităţile studenţilor.

Este extrem de importantă şi valoroasă activitatea prorectorului Nicolae Eşanu la elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a universităţii pentru următorii 10 ani. Concomitent cu lucrul pedagogic şi administrativ, profesorul Nicolae Eşanu a desfăşurat o vastă şi rodnică activitate pe tărâmul ştiinţific. În anul 1987 susţine cu succes teza de doctor în medicină.

În 1990 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar, iar în anul 2003 - cel de profesor universitar. A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv, manuale, monografii, articole, elaborări metodice pentru studenţi. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale savantului, profesorului Nicolae Eşanu, au fost prezentate la numeroase congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale. A fost conducător al tezelor de doctor şi de postdoctor în biologie şi în medicină.

Din iniţiativa profesorului Nicolae Eşanu şi cu asistenţa tehnică a profesorului Marius Raica, prorector didactic de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara, România, a fost pusă temelia imunohistochimiei în universitatea noastră, o direcţie ştiinţifică nouă, care trebuie susţinută de comunitatea ştiinţifică medicală.
Pentru activitatea rodnică multilaterală, curajul civic, dăruirea de sine profesiei şi oamenilor a fost decorat cu medaliile Meritul civic şi Nicolae Testemiţanu.

Erudiţia şi tactul de pedagog şi educator înnăscut, atitudinea extrem de serioasă, exigentă faţă de discipoli şi de subalterni, verticalitatea lui legendară s-au îmbinat cu o rară cumsecădenie şi cu un fin simţ al umorului, iar toate acestea au făcut ca profesorul, prorectorul Nicolae Eşanu să fie stimat, iubit şi înalt apreciat de noi toţi acei, care l-am cunoscut şi am avut fericita ocazie de a lucra cu această personalitate cot la cot până când moartea nemiloasă l-a răpit dintre noi.

Cu trecerea în lumea umbrelor a profesorului Nicolae Eşanu se încheie un traseu glorios de viaţă, slujită cu dăruire şi cu sacrificiu până la ultima suflare, care va deveni de astăzi o filă de patriotism istoric al universităţii noastre.

Viaţa şi activitatea profesorului Nicolae Eşanu sunt un excepţional model de existenţă şi de vocaţie, un exemplu fidel de slujire în numele prezentului şi al viitorului nostru, exemplu demn de urmat pentru generaţiile tinere. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician Rector al USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment