Teodor N. Ţîrdea, profesor universitar, doctor habilitat în filosofie. Bilanţul activităţii sale demonstrează o elocvenţă de savant şi remarcabil pedagog, o figură importantă a mediului ştiinţific din ţară.

Teodor Tîrdea a văzut lumina zilei la 26 august 1937, în satul Sobari, judeţul Soroca (România) din părinţii Anastasia (născută Donos) şi Nicolae Ţîrdea. Ambii părinţi provin din agricultori răzeşi harnici şi vrednici. În familie a însuşit marile adevăruri ale vieţii, dragostea de muncă, dăruirea totală de sine, respectul faţă de oameni, simţul datoriei şi al responsabilităţii.

A studiat la şcoala gimnazială din satul natal (1944-1948), apoi în s. Bădiceni r-nul Zguriţa (1948-1951) şi la şcoala de cultură generală nr.1 din oraşul Soroca (1951-1954). A absolvit Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă" din Chişinău şi Institutul Politehnic din Harkov, facultatea Automatică şi Aparate de construcţie. Teodor Ţîrdea a activat în calitate de învăţător de fizică şi matematică la şcoala de şapte ani din satul Valea Trestieni şi apoi la cea din Grozeşti, Nisporeni. Între anii 1962 şi 1969 a predat matematica şi fizica la colegiul de industrie a produselor lactate din oraşul Harkov.

Se spune că omul sfinţeşte locul. Îl sfinţeşte prin faptele sale de zi cu zi, prin căutări neîntrerupte, prin devotament şi muncă de sacrificiu, prin convingerea că în ultimă instanţă adevărul va triumfa. Aşa este profesorul universitar Teodor Ţîrdea. În 1969 revine în Moldova unde, un anumit timp, a activat în organele comsomoliste şi cele de partid.

În perioada anilor 1975-1977 a deţinut funcţia de decan al Facultăţii de instruire a studenţilor de peste hotare şi, apoi - prorector al Universităţii de Stat din Chişinău. În perioada anilor 1985-1987 activează în calitate de şef al Secţiei de instruire în ştiinţe socio-umane a Ministerului Învăţământului superior şi mediu de specialitate din RSSM, iar din 1987 şi până în 2008 - şef al catedrei Filosofie (din 1999 Filosofie şi Bioetică) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, unde şi până azi munceşte cu osârdie în calitate de profesor universitar.

Domnia sa şi-a edificat o carieră ştiinţifică strălucită, începând cu studiile în doctorat. Între anii 1972-1975 este doctorand al catedrei de Filosofie a Universităţii de Stat din Chişinău, avându-l ca coordonator ştiinţific pe ilustrul filosof Arcadie Ursul, academician al AŞM şi profesor universitar la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov" din Moscova. La 1 octombrie 1975 susţine cu succes teza de doctor în filosofie cu un subiect novator pentru acele timpuri: „Problema informaţiei sociale", iar în martie 1992 – teza de doctor habilitat în filosofie cu tema „Informatizarea, cunoaşterea şi dirijarea socială: probleme filosofico-metodologice şi sociale". În 1992 i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar.

Profesorul universitar Teodor Ţîrdea participă în cel mai activ mod în viaţa ştiinţifică a Republicii Moldova în calitate de membru al Consiliului Redacţional al Revistei de Filosofie şi Ştiinţe Politice a AŞM, al Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniile filosofiei, sociologiei, ştiinţe politice de pe lângă AŞM şi USM, vice-preşedinte al Comisiei de experţi a CNAA, preşedinte al Asociaţiei de Bioetică din R.Moldova, director al Centrului Naţional de Bioetică din R. Moldova, membru al consiliului redacţional al revistei „Bioetica" din Federaţia Rusă etc.

În calitate de conducător sau coordonator ştiinţific, profesorul universitar Teodor Ţîrdea a pregătit 8 doctori şi un doctor habilitat în filosofie. La etapa de definitivare se află încă 7 teze de doctor şi trei de doctor habilitat. Remarcăm, în mod deosebit, faptul că activitatea ştiinţifică a prof. universitar Teodor Ţîrdea este cu adevărat impresionantă.

Până în prezent domnia sa a publicat 331 de lucrări ştiinţifice, dintre care 31 de monografii, manuale, dicţionare, suporturi de curs etc., dintre care menţionăm manualul „Filosofia cu cursul de Bioetică", „Dicţionarul de filosofie şi bioetică", publicaţii unice în Republica Moldova şi chiar în Europa.

Nivelul înalt de cugetare filosofică, de idei şi concepte novatoare şi originale au fost prezentate de către profesorul Teodor Ţîrdea la mai multe congrese, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Poziţia sa fermă, consecventă şi argumentată este mult apreciată în Republica Moldova şi peste hotarele ei, Domnia sa fiind recunoscut drept un adevărat specialist în materie de teorie a supravieţuirii omenirii, a bioeticii, informaticii şi informatizării, sinergeticii, ciberneticii, noosferologiei, ecologiei.

În acest context, Teodor Ţîrdea este fondatorul şi promotorul Şcolii Ştiinţifice Naţionale de Bioetică, aceasta având un scop bine determinat – elaborarea teoretică şi aplicarea în practică a problemelor privind dezvoltarea durabilă a omenirii, asigurarea securităţii umane, în special pentru medicină, în condiţiile epocii tehnologiilor avansate, a progresului ştiinţifico-tehnic, dar şi a consecinţelor nefaste
ale acestuia.

Consemnăm, în mod deosebit, că activitatea de cercetare a prof. univ. Teodor Ţîrdea este axată, în special, pe elaborarea strategiei de supravieţuire a omenirii din perspectiva paradigmelor informaţionale, intelectuale, bioetice şi noosferice. Astfel, a fost creată şi o nouă direcţie ştiinţifică interdisciplinară – noosferologia, aceasta având menirea de a fundamenta un concept teoretic nou, cu metode, soluţii şi mecanisme originale, apte de a rezolva problemele referitoare la existenţa umană şi, în special, a strategiei biosferico-compatibilă.

Domnia sa înaintează ideea privind promovarea stringentă a unităţii bioetizării şi noosferizării sociumului, fapt care poate fi realizat prin două paradigme de asigurare a dezvoltării inofensive – paradigma etică şi cea bazată pe intelect.

În vasta sa activitate ştiinţifică, profesorul universitar Teodor Ţîrdea colaborează cu savanţi şi filosofi de prestigiu din România, Belarusi, Ucraina, Federaţia Rusă, Franţa, Italia, Canada, SUA ş. a. Activitatea prodigioasă multilaterală a profesorului Teodor Ţîrdea, meritele deosebite pe tărâmul didactico-ştiinţific şi managerial au fost înalt apreciate de societate. Domnia sa este cavaler al Ordinului Gloria Muncii, Eminent al Învăţământului Public din R. Moldova, deţinător al multor distincţii şi diplome, membru titular al Academiei de Informatică a Ucrainei (1992), al Academiei Internaţionale de Informatizare pe lângă ONU (1996) şi al Academiei Internaţionale de Noosferă (Dezvoltare durabilă) – 1998.

Erudiţia înnăscută, verticalitatea, exigenţa în tot ce face, responsabilitatea, profesionalismul şi munca asiduă au contribuit la faptul că este stimat şi respectat de colegii de catedră şi comunitatea universitară din ţară şi de peste hotare, de studenţi şi doctoranzi. Iar toţi acei care i-au ascultat prelegerile minunate îi sunt profund recunoscători pentru cunoştinţe şi bogata experienţă de viaţă, împărtăşită cu multă generozitate.

Cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 75 de ani, colectivul USMF „Nicolae Testemiţanu" îi doreşte multsimatului profesor şi cercetător Teodor Ţîrdea multă sănătate, noi realizări pe tărâmul ştiinţific, bucurii şi recunoştinţă de la numeroşii discipoli. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician, Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment