Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au continuat să încerce chiar și când se părea că nu mai este nici o speranță. (Dale Carnegie)

Nu este uşor să te afirmi într-un domeniu, să devii un cercetător, un savant recunoscut de întreaga comunitate ştiinţifică atât din ţară, cât şi de peste hotarele ei.

Nu este deloc facil de a fi un model de tată, soţ, dascăl, mentor. Toate acestea se fuzionează cu desăvârşire într-o singură fiinţă care, la prima vedere, pare a fi om de rând, dar, cunoscându-l, fiecare dintre noi îl descoperă deosebit. Viaţa lui este un etalon de zbucium, luptă, aspiraţie, activitate știinţifică fructuoasă, devotament și sacrificiu.
Gheorghe Ostrofeț, date biografice
Îl ţinem minte bine – era ca şi acum, un împătimit de profesie, o persoană deja formată, un excelent explorator al celor mai înalte piscuri știinţifice, un profesionist care îşi cunoaşte perfect domeniul de cercetare. Avea o prestanţă impresionantă, nu puteam să nu observăm aceasta. Stilul activităţii știinţifice şi pedagogice, pus la punct cu o chibzuinţă nestăvilită, era demn de cea mai înaltă admiraţie, aceasta aducându-i cu sine, pe parcursul întregii cariere profesionale, o autoritate de invidiat. În prezent, se pare că a atins culmile realizării profesionale și personale.

Aniversarea unei date onorabile, 75 de ani, este un prilej de bucurie şi de bun augur pentru cel care a izbutit străbaterea urcușului vieţii cu toate obstacolele şi bucuriile lui, dar şi pentru cei care zi de zi îi sunt aproape: familie, prieteni, colegi, discipoli.

S-a născut la 5 iunie, 1938, la nordul Moldovei, în satul Badragii Noi, raionul Edineţ. Vine dintr-o familie de oameni gospodari. Fiind înzestrat cu o voinţă de fier, ambiţie, înţelepciune, ia calea cunoaşterii, îmbrăţişând cu dragoste cartea. Caracterul puternic, dorinţa nestrămutată de muncă şi perseverenţa l-au ghidat spre un univers al cunoaşterii de sine, dar şi al marilor descoperiri în ceea ce priveşte omul şi modul sănătos de viaţă. Încă la o vârstă fragedă îşi depune actele la Şcoala de Felceri şi Moaşe din oraşul Bălţi.

Acolo îşi fortifică personalitatea, îşi trasează cu încredere direcţiile de perspectivă, devenind ajutor al medicului sanitar al Centrului de Medicină Preventivă din orașul Edineţ. Şapte ani de zile dedicaţi unei munci asidue, unei cunoaşteri indispensabile domeniului, lasă o amprentă adâncă asupra omului de știinţă în devenire. Anul 1963 îl aduce pe Gheorghe Ostrofeţ în marele oraş al ispitelor, dar şi al realizărilor, Chişinău, la Institutul de Medicină. O recunoaşte şi astăzi că s-a lăsat condus, în acele timpuri, de vechiul dicton latin, însuşit cu bruma de cunoştinţe la şcoală din Bălţi – Mens sana in corpore sano – pătrunzându-i sensurile în profunzime.

Se înscrie cu succes la Facultatea de Igienă și Sanitarie. Tânărul igienist, intrigat de noutăţile ştiinţifice, decide să-şi făurească un drum bine chibzuit în acest domeniu. Pe parcursul activităţii sale de student, îi sunt descoperite de către profesorii universitari ca Henrieta Rudi, Iacov Reznic vocaţia cu care era înzestrat, măiestria profesională, tenacitatea, perseverenţa, abnegaţia, înţelepciunea. Absolvind Institutul de Medicină, rămâne la catedră să profeseze în calitate de asistent universitar. Dibăcia, dăruirea de sine, inteligenţa l-au ajutat să devină lector superior la USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Perioada aceea era una decisivă întrucât își făurește cu mare curaj carierea ştiinţifică. Astfel, în anul 1978, se bucură pe deplin de titlul de doctor în știinţe medicale, specialitatea Igienă. Teza doctorandului a vizat o problemă stringentă pentru societatea din acele vremuri, şi anume condiţiile de muncă în tutunărit. Graţie talentului şi pregătirii profesionale înalte, în anul 1988 obţine titlul de conferenţiar universitar, iar mai târziu se învredniceşte de titlul de profesor universitar. Munca de cercetare ştiinţifică şi aplicativă a fost orientată spre studiul fundamental al medicinii preventive. În special, este preocupat de igiena muncii la utilizarea sistemelorelectronice de calcul. Primele calculatoare, mașinile electronice de calcul, în anii ’80, erau la etapa inițială de utilizare. Nu se cunoștea impactul acestora supra sănătății operatorilor, erau însoțite de o serie de carențe care solicitau, într-un tempou alert, demararea unor investigații științifice. Gheorghe Ostrofeț ia decizia de a se implica activ în seria de cercetări întru descoperirea soluțiilor atât de necesare societății în acea perioadă. Această trudă este încununată, în anul 2000, de susținerea cu brio a tezei de doctor habilitat în medicină.

De menționat că pe lângă întreaga activitate științifică, se vede încadrat cu succes într-o serie de alte activități de ordin managerial, pedagogic și metodic, și anume este numit șef al Catedrei de Igienă Generală, vicedecan al Facultății de Medicină Preventivă, membru al Senatului și al Consiliului Științific al USMF „Nicolae Testemițanu”, președinte al Comisiei de Atestare a medicilor igieniști, președinte al Comisiei universitare de concurs, președinte al Comisiei de experți al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare.

Toate tezele, ipotezele, cercetările realizate au fost reflectate într-un număr impunător de lucrări științifice, monografii, publicații în reviste și anale de specialitate, aducând o contribuție incontestabilă la dezvoltarea, în plan științific și metodologic a Serviciului Sănătății Publice.

Demn de admirat a fost și rămâne de către discipolii săi. Pentru mulți dintre ei a fost un dascăl-model, un ghid înțelept, un mentor spiritual. A format specialiști în domeniu, a fost conducător științific la patru teze de doctor în medicină. A contribuit considerabil la activitățile fructuoase organizate la nivel de catedră, și-a încurajat cu îndrăzneală colegii de breaslă, s-a implicat activ în viața comunității medicale.

În prezent activitatea sa cunoaște un spectru deosebit de larg, implicându-se cu străduință și interes în domeniile igienei muncii, alimentației, mediului, copiilor și adolescenților, militare și radiației. Cele mai importante aspecte au fost cristalizate într-o serie impunătoare de manuale, compendii, ghiduri, elaborări metodice destinate studenților, rezidenților și medicilor.

De-a lungul activității, cercetătorul Gheorghe Ostrofeț face investigații rezultatele cărora constituie baza științifică și metodologică a numeroaselor regulamente și norme igienice. Acestea din urmă vin să îmbunătățească starea de sănătate a populației și să educe modul sănătos de viață.

Conștient de aportul considerabil al tezelor științifice, Gheorghe Ostrofeț, susținut de colegii de breaslă, este inițiatorul și organizatorul unui număr considerabil de conferințe, colocvii științifice naționale, consacrate problemelor stringente din domeniul Sănătății Publice. Nu rămâne indiferent de situația sanitaro-igienică din țară, participând frecvent la diverse discuții, mese rotunde, emisiuni radio și televizate.

Întreaga muncă dedicată cercetărilor, dar și universului pedagogic poate fi caracterizată ca fiind una fructuoasă, exuberantă, utilă. Creându-și imaginea unui profesor iscusit și competent, educă și formează multe generații de medici, rezidenți care l-au avut în calitate de dascăl, călăuză, om de știință, ascultându-i prelegerile și sfaturile practice bazate pe experiența bogată de medic și cercetător științific. Și în prezent cadrele medicale lucrează alături de profesor, el oferindu-le ajutor și sprijin în efectuarea lucrului științific, în pregătirea actelor normative. (Colectivul catedrei Igiena generală, USMF„Nicolae Testemițanu)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment